Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”

Mt 7,12

Wrocław, dn. 1 września 2020 r.

Wytyczne dotyczące organizacji pracy skautowej
w związku ze stanem epidemii COVID-19  

Uchwała została wdrożona we wrześniu, stąd ważne by stosować się do bieżących obostrzeń Rządu RP.


Uchwała Komendy Głównej z dnia 01.09.2020 r. zmieniająca Uchwałę z
dn. 27.05.2020
W związku z sytuacją pandemii COVID-19 oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa
Edukacji Narodowej wprowadzamy zasady wg których należy rozpocząć pracę w szczepach SK w roku
szkolnym 2020/2021:
1. Przed rozpoczęciem pracy ze skautami komendant szczepu zwołuje spotkanie kadry szczepu,
na którym przekazuje informacje o harmonogramie działań oraz o obowiązujących środkach
bezpieczeństwa.
2. Komendanci, drużynowi lub przyboczni przekazują informacje rodzicom/opiekunom skautów i
skautek, o rozpoczęciu nowego roku skautowego i obowiązujących środkach bezpieczeństwa.
3. Warunkiem przystąpienia skauta/skautki do zbiórki jest wypełnienie oświadczeń związanych z
COVID-19
4. Podczas zbiórek i innych form pracy zastępów/drużyn obowiązują zasady zachowania środków
bezpieczeństwa.
OGÓLNE ZASADY ZBIÓREK, SPOTKAŃ I INNYCH AKTYWNOŚCI ZBIOROWYCH
(W celu czytelności poniższych zasad przyjmuje się naprzemienne używanie określeń: zbiórek, spotkań,
innych aktywności zbiorowych)
W zbiórkach uczestniczą tylko osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie
zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie
miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zbiórkach i innych spotkaniach po wyrażeniu pisemnej
zgody przez rodziców/opiekunów prawnych, zawierającej oświadczenie o świadomości ryzyka
związanego z COVID-19. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.skaucikrola.pl w sekcji
POBIERZ.
Osoby pełnoletnie mogą uczestniczyć w zbiórkach i innych spotkaniach po złożeniu pisemnego
oświadczenia o świadomości ryzyka związanego z COVID-19. Wzór oświadczenia znajduje się na
stronie www.skaucikrola.pl w sekcji POBIERZ.
Uczestnicy zbiórek powinni zapewnić sobie, we własnym zakresie, osłonę nosa i ust (maseczki,
przyłbice itp.) oraz środki dezynfekujące do rąk. W przypadku osób niepełnoletnich obowiązek ten
spoczywa na rodzicach/opiekunach prawnych.
SKAUCI KRÓLA
2
Wydarzenia w formie pracy skautowej z nocowaniem (np. biwak, szkolenie, akcja) mogą być
organizowane tylko w obiektach i miejscach spełniających przewidziane dla nich warunki
bezpieczeństwa. W jednym pokoju lub  namiocie powinni być skauci z jednego środowiska, przy
zastrzeżeniu, że na 1 osobę przypadają min. 4m 2 powierzchni noclegowej lub w namiotach
turystycznych maksymalnie 3 osoby. Organizator musi zapewnić dodatkowe pomieszczenie/namiot na
wypadek konieczności czasowego odizolowania uczestnika z podejrzeniem choroby zakaźnej.
Wchodząc na początku na spotkanie i wychodząc z niego należy obowiązkowo zdezynfekować/umyć
ręce.
Osoba nadzorująca zbiórkę lub inną formę pracy skautowej: informuje uczestników o zasadach
bezpieczeństwa i profilaktyki; sporządza listę uczestników (imię, nazwisko, numer telefonu
kontaktowego) którą przechowuje przez 14 dni od zbiórki, a następnie niszczy, lub zaznacza obecność
skauta/skautki w dzienniku pracy zastępu. Na bieżąco śledzi stronę www.gov.pl/koronawirus/ z
obowiązującymi obostrzeniami w prawie i stosuje się do nich.
Należy stosować się również do regionalnych obostrzeń dla powiatów „czerwonych” i „żółtych”
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1356 z późn.zm.)