Nazwa stowarzyszenia: SKAUCI KRÓLA, wprost odwołuje się do Jezusa Chrystusa, który jest naszym jedynym Królem i Panem. Sama nazwa ma prowokować pytanie: -Kto jest twoim Królem? Skaut z dumą może odpowiedzieć: -Moim Królem jest Jezus Chrystus!

Jesteśmy grupą świeckich katolików, którzy od wielu lat należą do Wspólnot Katolickich. Tworzymy Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Skauci Króla zarejestrowane
w 2015 roku przy Archidiecezji Wrocławskiej. Działania nasze kierujemy do wspólnot katolickich w Polsce i na świecie.

Wszyscy nosimy w sercu troskę o chrześcijańskie wychowanie dzieci, ich wzrost duchowy, fizyczny, intelektualny i społeczny. Przez wiele lat w naszych wspólnotach szukaliśmy metody pracy z dziećmi, która byłaby atrakcyjna dla nich a zarazem pozwoliłaby nam, przekazać dzieciom duchowość wspólnot, w których sami jesteśmy i wzrastamy.

Kilka lat temu trafiliśmy na osoby z chrześcijańskiej organizacji skautowej Royal Rangers. Zaczęliśmy przyglądać się ich pracy i na bazie tej metody pracujemy z dziećmi od 2011 roku. Pozwala nam to uczyć nasze dzieci wzrastania w bliskiej relacji z Jezusem, czytania Biblii oraz ewangelizacji.

Formację w Skautach Króla prowadzimy tylko w oparciu o chrześcijański system wartości, wypływający z Pisma Świętego, katechizmu oraz nauczania Kościoła Katolickiego.
Nie jesteśmy stowarzyszeniem konfesyjnym, tzn. naszym celem nie jest nauczanie religii.
To zadanie pozostawiamy rodzicom, szkole i parafii.

Naszymi celami nadrzędnymi są:

1.Przyprowadzanie młodych ludzi do Chrystusa.

2.Nauczanie ich trwania w bliskiej relacji z Nim.

3.Przygotowanie ich do służby dla Boga pod przywództwem Chrystusa.

Wyrazem tych celów w pracy wychowawczej są:

 • Złota Zasada Ewangelii

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”. Ewangelia wg. św. Mateusza 7,12 (Biblia Tysiąclecia V wyd.)

 • Przyrzeczenie Skautów Króla

„Wyznaję, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. Z Jego pomocą uczynię wszystko, aby służyć Bogu, Kościołowi oraz bliźnim, przestrzegając prawa Skautów Króla
i wprowadzając w życie Złotą Zasadę Ewangelii.”

 • oraz 8 praw Skautów Króla,

 „Skaut Króla jest:

 1. duchowy – modli się, czyta Biblię, głosi Ewangelię.
 2. gotowy – słuchać, myśleć, mówić, działać.
 3. czysty – w sercu, w mowie, na ciele.
 4. uczciwy – nie kłamie, nie kradnie, można na nim polegać.
 5. dzielny – w obliczy niebezpieczeństwa, krytyki, groźby.
 6. wierny – Bogu, Kościołowi, rodzinie, przyjaciołom, Ojczyźnie.
 7. uczynny – ofiarny, życzliwy, troskliwy.
 8. posłuszny – Bogu, rodzicom, liderom.”

Każdy skaut pracuje nad swoim charakterem od najmłodszych lat. Początkowo kierowany jest przez przybocznego, prowadzącego zastęp w oparciu o system sprawności. Z wiekiem, zdobywając doświadczenie oraz będąc dojrzalszym, sam zaczyna wpływać na to, kim chce być i jakie elementy prób są dla niego ważne. Rozwija zainteresowania by stać się człowiekiem świadomym swojego powołania i miejsca na ziemi.

W związku z tym wychowanie zarówno skautów jak i instruktorów odbywa się w sposób całościowy w czterech aspektach wzrostu, tak jak wzrastał Jezus: „Jezus zaś czynił postępy
w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.”
(Łk 2,52):

 • aspekt duchowy,
 • aspekt fizyczny,
 • aspekt intelektualny,
 • aspekt społeczny.

Uważamy, że najlepszym sposobem formacji skautów w SK jest osobisty przykład instruktora, który jest odpowiedzialny za harmonijny rozwój powierzonych sobie osób. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy postawa życiowa instruktora wypływa z jego głębokich przekonań, szczególnie osobistej modlitwy, głębokiej relacji i więź z Panem Bogiem. Każdy instruktor Skautów Króla jest praktykującym chrześcijaninem należącym do Kościoła Katolickiego. Pozostaje w ciągłej jedności ze swoją wspólnotą macierzystą, (która deleguje go do pracy w SK) i wypełnia przewidywane przez nią praktyki religijne i duchowe. Szczególnie należy zadbać o uczestnictwo skautów w każdą niedzielę i uroczystość na Eucharystii, która jest szczytem życia duchowego katolika. W razie potrzeby trzeba zapewnić możliwość Sakramentu Pokuty i Pojednania, szczególnie podczas obozów SK. Instruktorami nie mogą zostać osoby żyjące trwale w grzechu czy będące przyczyną zgorszenia w środowisku,
w którym żyją.

Ponadto każdy instruktor powinien podporządkowywać się nakładanym na niego wymaganiom, pogłębiać swoją formację duchową i wiedzę religijną oraz aktywnie uczestniczyć w życiu liturgicznym i sakramentalnym Kościoła. Taka postawa jest wyrazem odpowiedzialności i uczciwego traktowania służby Jezusowi Chrystusowi.

Pomocą w rozwoju duchowym dla skautów i instruktorów są kapłani: asystent kościelny SK, kapłani będący instruktorami w szczepach, a także duszpasterze będący opiekunami duchownymi wspólnot macierzystych, których poszczególne szczepy są nieodłączną częścią jako diakonie wychowawcze.

Słowo Boże i modlitwa towarzyszą wszystkim skautowym wydarzeniom. Żadna ze zbiórek nie powinna być pozbawiona elementu wezwania do praktycznego zastosowania biblijnej prawdy w codziennym życiu. Podstawową i obowiązkową metodą pracy w zastępie skautowym podczas każdej zbiórki jest poselstwo, które ma na celu wizualizację prawdy biblijnej. Każda zbiórka powinna kończyć się wspólną modlitwą. Oprócz dziękczynienia i spraw aktualnych, modlimy się zawsze za SK, Ojczyznę i inne organizacje skautowe i harcerskie w Polsce.

Ze szczególną troską chcemy dbać o budowanie braterskich relacji w sytuacji współpracy z innymi organizacjami skautowymi. Świadomi własnej tożsamości i korzeni w duchu wzajemnego szacunku pragniemy szukać i odnosić się do tego co wspólne dla wszystkich chrześcijan (Słowo Boże, modlitwa i praktyczne zastosowanie prawd biblijnych
w codziennym życiu, Kerygmat). Instruktorzy powinni zachować takt i umiar w sposobie w jaki wypowiadają się na temat innych organizacji skautowych.

INFORMACJE SK

25.11.2017 r.
Cieszyn -Klasztor Ojców Franciszkanów ul Szersznika Godziny od 9- 16,30.

Kurs Podstawowy w Cieszynie (25.11.2017)

ZAPRASZAMY!


Szkolenie dla komendantów obozów i z musztry
W terminie 3-4. listopada 2017 r. odbędzie się specjalne szkolenie dodatkowe. Tematyką będzie musztra (regulamin, podstawowe pojęcia oraz prowadzenie musztry w szczepie) oraz przygotowanie obozu SK. Zapraszamy wszystkich chętnych instruktorów. W szczególności przyszłych komendantów obozów oraz tych, którzy czują potrzebę rozwoju w prowadzeniu musztry w szczepach. 
Miejsce szkolenia Niepokalanów
Czas trwania: 3.11.2017 r godz. 18.00 - 4.11.2017 godz. 20.00 
Koszt 150 zł. płatne na miejscu.

Zachęcam wszystkich w wieku 16-29 lat do wypełnienia tej ankiety. http://synod2018.pl/ 

Opublikowano regulaminy: Musztry, Stopni skautowych, Stopni instruktorskich, Mundurowy.


Ogłaszam zapisy na ZJAZD INSTRUKTORÓW SK 2018 połączony ze spotkaniem sprawozdawczym stowarzyszenia

Kochani kilka informacji na temat zjazdu:

Miejsce: Niepokalanów

Zaczynamy: Piątek 09.02.2018 r. 16.00 – 18.00 Przyjazd uczestników i rozlokowanie w pokojach.

Kończymy: Niedziela 11.02.2018 r. 15.00 – 16.00 - Modlitwa i błogosławieństwo, oficjalne zakończenie. 

Koszty: osoba dorosła:       180,00 zł

              dzieci do lat 4:            0,00 zl 

              skauci 5-15:            160,00 zł 

              skauci 16 i starsi:   180,00 zł 

Wpłat dokonujemy na konto SK lub wpłacamy na miejscu u hm. Tomasza Gorola. 

ZAPISY

Adres ośrodka:

http://niepokalanow.pl/klasztor/domy-rekolekcyjne/

Komendant Główny SK

Serdecznie zapraszam w imieniu swoim i Komendy Głównej SK


Ogłaszam zjazd Komendantów Szczepów SK w tym P.O. Komendantów Szczepów SK w dniu 20 VIII 2017 r.  godz. 14.00 do 18.00 w Stanicy Ośrodka Harcerskiego Hufca Lubliniec w Kokotku

Celem spotkania będzie omówienie oraz rejonizacja obozów zimowych oraz letnich. Powołanie komendantów ww obozów oraz przedstawienie planów pracy w 2017/2018 r.

Zapraszam serdecznie.

Komendant Główny SK


ROZKAZ KM_GL 04/2017 z dnia 22.04.2017r. 

 W związku z dużą aktywnością Instruktorów Skautów Króla oraz Skautów Króla na portalach społecznościowych, w celu utrzymania dużej przejrzystości publikowanych komentarzy i innych form wypowiedzi.

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. wprowadzam zakaz wypowiadania się na różnego rodzaju forach i portalach internetowych Instruktorom SK, jak również Skautom Króla, którzy w swoich profilach występują w mundurze SK lub promują się znakami i symbolami SK: na tematy polityczne.

Zakazuję również wypowiedzi uwłaczających godności innych osób, nękania czy prześladowania.

Zachęcam natomiast do promocji wartości chrześcijańskich a szczególnie głoszenia Ewangelii Chrystusa naszego Króla.

Niech Bóg Wam błogosławi

 Z braterskim pozdrowieniem

 hm. Paweł Chwiłkowski

 Komendant Główny SK

 


Ruszyły zapisy na:

 

Trening Instruktorski (TI),

 Warsztaty i

 Trening Technik Skautowych (TTS) 

 

zachęcamy do rejestracji!

Komenda Główna SK

 


Zjazd Instruktorów SK 2017 ZAKOŃCZONYLINK DO FILMIKU ZE ZJAZDU


Kochani kilka informacji na temat zjazdu:

Miejsce: Niepokalanów

Zaczynamy: Piątek 24.02.2017 r. 16.00 – 18.00 Przyjazd uczestników i rozlokowanie w pokojach.

Kończymy: Niedziela 26.02.2017 r. 14.00 – 15.00 - Modlitwa i błogosławieństwo, oficjalne zakończenie.


ZAPISY


Adres ośrodka:

http://niepokalanow.pl/klasztor/domy-rekolekcyjne/