Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”

Mt 7,12

Wrocław, dn. 1 września 2020 r.

Czuwaj.

Zgodnie ze Statutem SK Art. 24 par. 1 zwołuję Walny zjazd Wyborczy w terminie 11 października 2020 r. w Załęczu Wielkim w ośrodku harcerskim Nadwarciański Gród. Obrady i Walny Zjazd rozpoczniemy o godz. 9.00.

Zapraszam wszystkich instruktorów do udziału w zjeździe oraz przystąpienia do wyborów.

W związku z sytuacją pandemii w Polsce i możliwością przeprowadzenia głosowania w sposób elektroniczny będzie możliwość wzięcia udziału w zjeździe za pomocą platformy Meet. Link zostanie udostępniony w późniejszym czasie, jednak nie później niż 3 dni przed planowanym Zjazdem. Każdy instruktor, obecny na zjeździe w formie elektronicznej, będzie miał możliwość głosu oraz wypowiedzenia się.

Poniżej zamieszczam wypisy ze Statutu SK, Instrukcji sprawowania funkcji w SK oraz odpowiednie wypisy z ustawy o tarczy antykryzysowej.

hm. Paweł Chwiłkowski

Komendant Główny SK

REJESTRACJA

 

Statut SK

Art. 24

 1. Walny Zjazd jest najwyższą władzą SK i jest zwoływany co najmniej raz na rok przez Komendanta Głównego jako zgromadzenie sprawozdawcze, a co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

 

ART. 26

Walny Zjazd:

 1. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Komendy Głównej, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 2. podejmuje uchwały o udzieleniu absolutorium członkom władz SK;
 3. wybiera władze SK:

3.1. Komendanta Głównego, a na jego wniosek Zastępcę Komendanta Głównego oraz 4 - 8 członków Komendy Głównej,

3.2. 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej,

3.3. 3 członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.

INSTRUKCJA SPRAWOWANIA FUNKCJI W SKAUTACH KRÓLA

Komendant Główny: inicjator, moderator, mentor, koordynator, motywator.

 1. Wymagania:
 2. ukończone 30 lat,
 3. 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Komendanta Szczepu w SKAUTACH KRÓLA,
 4. zdobyty stopień min. podharcmistrza.
 5. Zadania:
 6. reprezentuje SKAUTÓW KRÓLA na zewnątrz,
 7. koordynuje i nadzoruje prace Komendy Głównej,
 8. organizuje i przewodniczy spotkaniom Komendy Głównej (min. 2x w roku),
 9. organizuje Walny Zjazd Stowarzyszenia SKAUTÓW KRÓLA i jemu przewodniczy,
 10. utrzymuje kontakt ze wspólnotami macierzystymi szczepów,
 11. w miarę możliwości utrzymuje kontakt z innymi organizacjami skautowymi i harcerskimi,
 12. powołuje i odwołuje Komendantów Szczepów i Komendantów Okręgów,
 13. powołuje i odwołuje KSI oraz ich przewodniczących,
 14. powołuje przewodniczących Zespołów Programowych SKAUTÓW KRÓLA,
 15. nadaje stopnie instruktorskie na wniosek KSI,
 16. skreśla z listy członków zwyczajnych jeżeli sprawa dotyczy Komendanta Szczepu, Komendanta Okręgu lub ich zastępców,
 17. koordynuje organizację szkoleń dla juniorów i szkoleń instruktorskich.