Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!”

Mt 7,12

Do pobrania zgody na pracę instruktorów oraz rodziców w czasie epidemii.

Poniżej tekst uchwały przywracającej zbiórki w SK.

Zgoda rodziców- POBIERZ

Zgoda instruktora - POBIERZ

Uchwała Komendy Głównej z dnia 27.05.2020 r.

 

POWRÓT DO BEZPOŚREDNIEJ DZIAŁALNOŚCI SKAUTOWEJ

Z powodu stanu epidemii w Polsce, w związku z występowaniem COVID-19, mając dodatkowo na uwadze treść § 13 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 878), Komenda Główna SK określa niniejszym obowiązujące w Skautach Króla wytyczne dotyczące organizowania zbiórek i innych aktywności zastępów i drużyn oraz spotkań kadry instruktorskiej.

Komenda Główna SK:

 1. Informuje o powrocie do bezpośredniej działalności skautowej od dnia 30 maja 2020 r. Od tego dnia mogą odbywać się zbiórki skautów wszystkich grup wiekowych (6+).
 2. Odwołuje Wspólną Letnią Akcję Skautową (WLAS).
 3. Ogłasza prace i wdrożenie WNET - w miejsce WLAS.
 4. Informuje, że Trening Instruktorski, Warsztaty oraz TTS odbędą się w zaplanowanym terminie.
 5. Rekomenduje, aby osoby zdające w tym roku: egzamin ósmoklasisty lub egzamin maturalny, wstrzymały się z uczestniczeniem w zbiórkach i spotkaniach do czasu ukończenia egzaminów.

Informacje dotyczące Skautowej Akcji Letniej zostaną przekazane po zatwierdzeniu przez GIS wytycznych w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami w związku z epidemią COVID-19. Wytyczne będą obowiązywały zarówno obozy jak i wszystkie biwaki z nocowaniem.

OGÓLNE ZASADY ZBIÓREK, SPOTKAŃ I INNYCH AKTYWNOŚCI ZBIOROWYCH

(W celu czytelności poniższych zasad przyjmuje się naprzemienne używanie określeń: zbiórek, spotkań, innych aktywności zbiorowych)

 1. Zbiórki skautów, odbywają się na świeżym powietrzu, bez korzystania z pomieszczeń zamkniętych. Program zbiórki wyklucza zwiedzanie obiektów publicznych.
 2. W zbiórce może brać udział maksymalnie 20 uczestników (w tym kadra instruktorska).
 3. W zbiórkach uczestniczą tylko osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zbiórkach i innych spotkaniach po wyrażeniu każdorazowo pisemnej zgody przez rodziców/opiekunów prawnych, zawierającej oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.skaucikrola.pl w sekcji POBIERZ.
 5. Osoby pełnoletnie mogą uczestniczyć w zbiórkach i innych spotkaniach po złożeniu każdorazowo pisemnego oświadczenia o świadomości ryzyka związanego z COVID-19. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.skaucikrola.pl w sekcji POBIERZ.
 6. Uczestnicy zbiórek powinni zapewnić sobie, we własnym zakresie, osłonę nosa i ust (maseczki, przyłbice itp.) oraz środki dezynfekujące do rąk. W przypadku osób niepełnoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach/opiekunach prawnych.
 7. Do czasu istnienia obowiązku noszenia maseczek, uczestnicy muszą mieć zakryte usta i nos (za pomocą np.: maski, jednorazowej maseczki, tkaniny lub przyłbicy). Należy zwrócić szczególną uwagę na skuteczność zastosowanych środków ochrony osobistej.
 8. Na początku i na końcu każdego spotkania należy obowiązkowo zdezynfekować/umyć ręce. Wchodząc – napisałbym na początku na spotkanie i wychodząc z niego należy obowiązkowo zdezynfekować/umyć ręce.
 9. Należy zachować dystans społeczny między osobami wynoszący minimum 2 m.
 10. W trakcie działań należy maksymalnie ograniczyć kontakt z osobami niebędącymi uczestnikami.
 11. W trakcie działań należy ograniczyć w miarę możliwości używanie przez więcej niż jedną osobę tego samego przedmiotu/rekwizytu. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy dezynfekować przedmioty/rekwizyty po użyciu przez daną osobę.
 12. Jeśli do uczestnictwa niezbędne są materiały dydaktyczne, należy wyposażyć w nie każdą osobę indywidualnie.
 13. Prowadzący sporządza listę uczestników (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego), którą przechowuje przez 14 dni od zbiórki/spotkania, a następnie niszczy.
 14. W trakcie zbiórki nie wolno przeprowadzać zajęć wymagających fizycznego kontaktu z innym uczestnikiem, np. zawiązanie kręgu.
 15. Uczestnika, u którego wystąpią niepokojące objawy chorobowe, takie jak: złe samopoczucie, podwyższona temperatura, suchy kaszel czy trudności z oddychaniem, należy odizolować. Taki uczestnik musi opuścić spotkanie lub być odebrany przez rodziców/prawnych opiekunów (dotyczy osób niepełnoletnich). Pozostałe osoby stosują się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym, dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl.
 16. Organizatorzy zbiórek, spotkań, aktywności powinni na bieżąco śledzić stronę www.gov.pl/koronawirus/ oraz skaucikrola.pl/aktualności.

 

POZOSTAŁE WYTYCZNE

Spotkania kadry instruktorskiej, w miarę możliwości, powinny odbywać się na świeżym powietrzu. Gdy nie jest możliwe zorganizowanie spotkania na świeżym powietrzu, odbywa się ono w pomieszczeniu przy zastrzeżeniu, że na 1 osobę przypadają 4 m2 i przy zachowaniu dystansu społecznego 2 m. Pomieszczenie należy wietrzyć raz na godzinę. Jeśli jest to możliwe, spotkanie powinno odbywać się przy otwartych oknach.

Komendanci szczepów są odpowiedzialni za wdrożenie wytycznych w szczepach oraz podejmują ostateczne decyzje o organizacji spotkań kadrowych.

Przyboczni w porozumieniu z komendantem szczepu podejmują ostateczne decyzje odnośnie zorganizowania zbiórek skautów i są odpowiedzialni za ich przeprowadzenie zgodnie z wytycznymi.

Organizator zbiórki, spotkania, innej aktywności zbiorowej przed jej rozpoczęciem, informuje kadrę i uczestników o zasadach bezpieczeństwa i profilaktyki.

Komendant Główny SK